ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 101

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність. В сучасних умовах глобалізації стійке функціонування підприємства як системи та виготовлення конкурентоспроможної продукції забезпечуються не тільки завдяки використанню прогресивних технологічних процесів, а й здебільшого високим рівнем організації технічного обслуговування основного виробництва. Головне завдання підприємства на сучасному етапі ринкових відносин в Україні є питання доцільного та економічного витрачання всіх видів ресурсів, використання новітніх технологій, високопродуктивної техніки, максимізації обсягів виробництва та мінімізації витрат на це виробництво, розробка бізнес-планів, використання новітніх, прогресивних прийомів маркетингу, здійснення ефективного управління, що і зумовлює актуальність детального дослідження виробничої інфраструктури підприємства та підвищення ефективності її використання


ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА …………..……………………………….6
1.1. Сутність категорії «виробнича інфраструктура підприємства» ………6
1.2. Загальна характеристика складових та формування виробничої
інфраструктури підприємства ……..…..……..………………………………15
1.3. Методичні підходи оцінки ефективності використання виробничої
інфраструктури……………………………………………………………….22
Висновки до першого розділу……………………………………………….32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
(НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв») ………… ……………………..34
2.1. Загальна характеристика виробничої інфраструктури
молокопереробної галузі ……………………………………………………34
2.2. Організаційно-економічна характеристика ПрАТ «Лакталіс-
Миколаїв» та його виробнича інфраструктура…………………………….47
2.3. Аналіз виробничої інфраструктури в молочній галузі України і ПрАТ
«Лакталіс-Миколаїв»…………………………………………………………55
Висновки до другого розділу………………………………………………..61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ»……64
3.1. Оцінка ефективності використання виробничої інфраструктури ПрАТ
«Лакталіс-Миколаїв…………………………………………………………………….64
3.2. Розробка моделі управління виробничою інфраструктурою
ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»…………………………………………………68
3.3. Обґрунтування оптимізації виробничої інфраструктури
ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»…………………………………………………….75
Висновки до третього розділу……………………………………………….81
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..84
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….…….90

ЗАКАЗАТЬ