Податок на прибуток підприємств у податковій системі України

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Налогообложение   |   Количество листов: 111

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми. У сучасних економічних умовах України досить гостро постає питання формування дохідної бази бюджету. Як відомо, основним джерелом доходів бюджету виступають податкові надходження, серед яких основними бюджетоутворюючими податками є податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Податок на прибуток є важливим як для підприємств так і для держави, що спрямовує здійснення фіскальної функції податків. Податок на прибуток, який стягується в Україні, має дуже велике фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності


ВСТУП………………………………………………………………………….……3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………….6
1.1. Історичний аспект виникнення та розвитку податку на прибуток
підприємств……………………………………………………………………..6
1.2. Економічна сутність податку на прибуток підприємств……………………13
1.3. Механізм оподаткування прибутку підприємств……………………………18
РОЗДІЛ 2 ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА СПРАВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ………………………………………….……….35
2.1. Моніторинг надходжень податку на прибуток підприємств до Зведеного
бюджету України та оцінка його фіскальної ефективності………………..35
2.2. Аналіз впливу податку на прибуток на розвиток підприємств (на прикладі
ДП «ЧЕТЦ»)……………………………………………………………………47
2.3. Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств до
Зведеного бюджету України…………………………………………….……58
РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ…………………………………….65
3.1. Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до
вітчизняної практики………………………………………………………….65
3.2. Рекомендації щодо удосконалення оподаткування податком на прибуток
підприємств……………………………………………………………………76
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..……………………93
ДОДАТКИ

ЗАКАЗАТЬ