Організація аналізу і аудиту регулятивного капіталу банку

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Аудит   |   Количество листов: 125

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Прискорений економічний розвиток країни як необхідна умова інтеграції у світове співтовариство ставить перед державою певні вимоги. Успішність реформування економіки України, спрямованого на створення високоефективного ринкового господарства, значною мірою залежить від розвитку банківської системи, оскільки саме банки опосередковують рух капіталів, забезпечуючи перелив коштів між секторами економіки. Одним із найважливіших завдань розвитку банківської системи України є забезпечення стабільного функціонування і розвитку банківської системи в цілому. У зв'язку з цим особливого значення набувають питання ефективного регулювання достатності банківського капіталу. Проблема регулювання достатності банківського капіталу на теперішньому етапі полягає в тому, що адекватність регулятивного капіталу є одним з чинників фінансової стійкості банків і суттєво впливає на збалансоване зростання активів.


ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ І АУДИТУ

РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ………………….. 9
1.1 Економічна cутність регулятивного капіталу банку, його
структура та функції…………………………………………. 9
1.2 Аналіз наукових поглядів щодо врегулювання актуальних
питань аналізу і аудиту регулятивного капіталу банку…… 18
1.3 Нормативно-правове регулювання органiзацiї аналізу і
аудиту регулятивного капіталу банку……………………… 24
1.4 Iнструментарiй оцінювання та визначення регулятивного
капіталу банку………………………………………………… 30
Висновки до розділу 1……………………………………….. 43
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І АУДИТУ РЕГУЛЯТИВНОГО
КАПІТАЛУ БАНКУ…………………………………………. 45
2.1 Організаційно-економічна характеристика основних
показників діяльності АТ «ТАСКОМБАНК»……………… 45
2.2 Методи оцінювання та визначення регулятивного капіталу
АТ «ТАСКОМБАНК»………………………………………… 50
2.3 Специфіка організації аналізу і аудиту регулятивного
капіталу банку АТ «ТАСКОМБАНК»……………………… 58
2.4 Визначення регулятивного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК»
із застосуванням ПЕОМ…………………………………….. 67
Висновки до розділу 2……………………………………….. 71
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД АНАЛІЗУ І
АУДИТУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ………. 75
3.1 Розробка економетричної моделi для оцінки вагомості
капіталу в системі ресурсів АТ «ТАСКОМБАНК»………… 75
3.2 Рекомендацiї спрямовані на підвищення ефективності
роботи АТ «ТАСКОМБАНК»………………………………. 81
3.3 Напрямки вдосконалення методики аналізу і аудиту
регулятивного капіталу банку……………………………….. 86
3.4 Економічна ефективність використання в
АТ «ТАСКОМБАНК» запропонованих методів…………… 94
Висновки до розділу 3……………………………………….. 102
ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 112
ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 122

ЗАКАЗАТЬ