Облік і контроль виробничих запасів: нормативне забезпечення та діюча практика (на прикладі ТОВ «Енергопрофі»)

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Аудит   |   Количество листов: 96

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Сучасні підприємства здійснюють господарську діяльність в умовах нестабільного зовнішнього середовища при динамічній зміні показників кон’юнктури ринку. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства слід систематично підвищувати рівень управління виробничими процесами через оптимізацію витрат та збільшення виручки від реалізації продукції. До ключових внутрішніх чинників, які обумовлюють рівень витрат, традиційно відносять величину виробничих запасів. Від величини та структури запасів підприємства в значній мірі залежить стабільність виробничого процесу, своєчасність реалізації продукції та конкурентоспроможність на ринках збуту. Вирішення проблем управління виробничими запасами тісно пов’язане з підвищенням платоспроможності та ліквідності підприємств, що є надзвичайно важливим для їх ефективного функціонування та подальшого розвитку


ВСТУП……………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ……………………………………………………… 6
1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів… 6
1.2. Нормативна правова база регулювання виробничих
запасів…………………………………………………………..
16

1.3. Особливості обліку виробничих запасів……………………… 27
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ
УДОСКОНАЛЕННЯ………………………………………… 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика базового
підприємства………………………………………………………….. 36
2.2. Організація діючої системи обліку виробничих запасів…… 46
2.3. Напрями удосконалення існуючої системи обліку
виробничих запасів…………………………………………… 57
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНОМУ АСПЕКТІ ТА
НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ…….…………………………. 64
3.1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації контролю
виробничих запасів…………………………………………… 64
3.2. Напрями удосконалення контролю виробничих
запасів…………………………………………………………… 69
3.3. Аналіз виробничих запасів у ТОВ
«Енергопрофі»…………………………………………………. 81
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 87
Список використаних джерел…………………………………………….. 90
Додатки………………………………………………………………………. 95

ЗАКАЗАТЬ