Інноваційні педагогічні технології при підготовці вчителів у Німеччині

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Информационное право   |   Количество листов: 236

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
У сучасних соціокультурних та економічних умовах інноваційність є однією з домінантних тенденцій прогресу людства взагалі і модернізації сфери освіти зокрема, про що засвідчує практика більшості розвинутих держав. Проблема інноваційності у підготовці майбутніх педагогів активізувалася під впливом становлення нової освітньої парадигми, що реалізується на засадах формування творчого потенціалу і активної життєдіяльності людини у постійно змінюваних соціально-економічних умовах, забезпечення її спрямованості на самовизначення, стимулювання готовності до сприйняття й ефективного розвʼязання актуальних педагогічних завдань у майбутній професійній діяльності


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ ……………… 12
1.1. Використання педагогічних технологій в освітньому процесі вищої школи
як науково-практична проблема……………………………………………… 12
1.2. Сутність і ґенеза феномену «інноваційна педагогічна технологія» у
вітчизняній та зарубіжній науковій теорії…………………………………… 20
1.3. Історико-педагогічний аналіз організаційно-концептуальних засад
формування інноваційних педагогічних технологій у контексті розвитку
педагогічної освіти Німеччини …………………………………………………. 42
1.4. Ознаки, структура та підходи до класифікації інноваційних педагогічних
технологій: порівняльний аспект …………………………………………….. 58
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ……………………………………… 75
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ
ВИКЛАДАЧІВ У НІМЕЧЧИНІ ……………………………………………….. 77
2.1. Характеристика системи підготовки майбутніх учителів у вищих
навчальних закладах Німеччини в контексті її
технологізації…………………….………..

77

2.2. Змістовна характеристика інноваційних педагогічних технологій
професійної підготовки майбутніх вчителів у Німеччині……………………..
93

2.3. Педагогічний інструментарій забезпечення реалізації педагогічних
технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів: порівняльний
аспект

130

2.4. Перспективи використання інноваційних педагогічних технологій
з підготовки вчителів Німеччини у системі педагогічної освіти України…
167

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 180
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 184
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 189
ДОДАТКИ 222

ЗАКАЗАТЬ