ІНКЛЮЗИВНО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ЧИННИК ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ГІПЕРАКТИВНОЇ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Педагогика   |   Количество листов: 95

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
В умовах сьогодення, коли в українському соціумі відбувається інтенсивні євроінтеграційні процеси, актуалізується необхідність прийняття кожної дитини такою, якою вона є, та визнання самоцінності кожного вихованця. Саме ця ідея закладена, зокрема, у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції «Нової українська школа»(2017), Законі України "Про освіту". Чинними нормативними документами визнано ефективним такий інструментарій, яким світова педагогічна спільнота визнала інклюзію


ВСТУП……………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1. ІНКЛЮЗИВНО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОЇ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ
ЯВИЩЕ………………………………………………………………………….10
1.1.Інклюзивноа освіта у контексті сучасного гуманітарного
знання…………………………………………………………………..…………10
1.2.Педагогічна сутність поняття «інклюзивно-розвивальне середовище
початкової школи»……………………………………………………………………………………19
1.3. Вектори взаємодії гіперактивної дитини й інклюзивно-розвивального
середовища початкової
школи……………………………….…………………………………………….26
Висновки до першого розділу……………………………………………………34
РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ГІПЕРАКТИВНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ………………………………35
2.1. Компетентність фахівця — передумова становлення успішного молодшого
школяра……………………………………………………………………..…….37
2.2. Врахування педагогом індивідуальної своєрідності вияву гіперактивного
учня………………………………………………………………………………
2.3. Включення гіперактивної дитини у громадську діяльність(за моделлю
«колективна творча справа»)………………………………………………………
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
СУПРОВОДУ ФАХІВЦЕМ ГІПЕРАКТИВНОЇ ДИТИНИ: МЕТОДИЧНІ
ОРІЄНТИРИ.

4
3.1. Конструктивний педагогічний супровід гіперактивних молодших
школярів………………………………………………………………………….
3.2. Шляхи пропедевтики боулінгу – явища, обумовленого гіперактивністю
вихованця………………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАКАЗАТЬ