ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид работы: Реферат  |   Предмет работы: Дошкольная педагогика   |   Количество листов: 33

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Інформатизація світового простору, розквіт наноіндустрії й Інтернет-комунікативних технологій, значне ускладнення соціальних відносин потребують підготовлених фахівців з високо розвиненим інтелектом і мисленням, що зумовлює нові вимоги до системи освіти, у тому числі й дошкільної. У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Законі України «Про дошкільну освіту» наголошено на важливості розробки освітніх технологій, спрямованих на розвиток у дитини найбільш продуктивних видів і форм мислення. Оновлення змісту навчання у початковій школі призвело до введення у курс математики вже в першому класі буквеної символіки, найпростіших алгебраїчних операцій, відрізків і дій над ними, що потребує сформованості логіко-математичних понять у вихованців дошкільних навчальних закладів, володіння логікою розумових дій у процесі пізнавальної діяльності.


Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що
забезпечують формування логіко-математичних понять у старших
дошкільників у процесі пізнавальної діяльності, та апробувати їх
ефективність.
Завдання дослідження:
1. Схарактеризувати стан проблеми формування логіко-
математичних понять у дітей старшого дошкільного віку в теорії і практиці
дошкільної освіти.
2. Розкрити сутність і структуру феномена «логіко-математичні
поняття», уточнити поняття «пізнавальна діяльність дошкільників», «форма»,
«величина», «число».
3. Розробити критерії оцінювання та показники їх прояву в дітей
старшого дошкільного віку, схарактеризувати рівні сформованості логіко-
математичних понять у дітей старшого дошкільного віку у процесі
пізнавальної діяльності.
4. Визначити й апробувати педагогічні умови та експериментальну
методику формування логіко-математичних понять у дітей старшого
дошкільного віку в пізнавальній діяльності.
Об’єкт дослідження – пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку.
Предмет дослідження – формування логіко-математичних понять у
старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності.

ЗАКАЗАТЬ